Privacyverklaring

Inleiding

In deze verklaring laten wij u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • Niet zonder meer met anderen zullen delen
 • Zorgvuldig beveiligen

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e­mail sturen of gebruikmaken van de contactgegevens zoals opgenomen in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring geldt voor alle ondernemingen van PVG, te weten:
PVG Financiële Dienstverlening
PVG Estate Planning en Nalatenschap B.V.
PVG Executeur B.V..

Contactgegevens

Postadres
Postbus 446
5550 AK Valkenswaard

Telefoon, e-mail & website
040-20 11 774
06 53657896
info@pvg-financieel.nl
www.pvg-financieel.nl

KVK nummers
PVG Financiële Dienstverlening                          17097956
PVG Estate Planning en Nalatenschap B.V.          75432277
PVG Executeur B.V..                                         75433303

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of die met u in verband kunnen worden gebracht.

U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons heeft. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen.

Bent u zzp-er of heeft u een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan wordt u gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over u vertellen.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Wanneer u klant wordt van PVG, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in onze cliëntenregistratie. Op de verwerking van deze gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Om u als (potentiële) klant te kunnen beoordelen en accepteren
 • Om het leveren van de overeengekomen (financiële) diensten mogelijk te maken
 • Om informatie te verschaffen inzake transacties, opdrachten en geleverde diensten
 • Om het uitvoeren van marketingactiviteiten, waaronder het versturen van nieuwsbrieven
 • Om de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen
 • Voor de (mogelijke) opname van telefoongesprekken
 • Voor het bewaren van e-mailverkeer met Duisenburgh
 • Voor het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
 • Voor de beveiliging van personen en onze eigendommen

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Hieronder kunt u zien welke persoonsgegevens we verzamelen en derhalve kunnen gebruiken.

Gegevens over wie u bent:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en dat van uw bedrijf of stichting. Als uw kinderen klant zijn, ook de namen en geboortedata van uw kinderen. En namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van uw bedrijf.
 • De gegevens die op uw identiteitsbewijs staan.
 • Uw rol (bijvoorbeeld gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger, bestuurder of borg).

Transacties en betalingen:

 • Uw rekeningnummer en effectendepotnummer. Maar ook het rekeningnummer van uw vaste tegenrekening en eventuele andere gegevens die u aan ons doorgeeft op het moment dat wij een betaling voor u (laten) uitvoeren.
 • Beleggingstransacties.

Gespreksnotities en -opnames:

 • Van belangrijke (telefoon)gesprekken maken we een intern verslag. Hierin wordt onder andere opgenomen waar het contact over ging, wat er in grote lijn besproken is, welke acties eruit voort gekomen zijn.
 • We leggen van belangrijke (telefoon)gesprekken vast wanneer het contact was en met wie.
 • Inkomende en uitgaande e-mails worden opgeslagen op grond van wetgeving (Artikel 16.7 – MiFID II).

Gegevens over uw financiële situatie en financiële producten:

 • Uw beleggingsprofiel.
 • Gegevens over uw bezittingen en schulden, uw kennis & ervaring op het gebied van beleggen, uw financiële verplichtingen, uw beleggingsdoelstellingen, uw risicohouding ten aanzien van beleggen.
 • Gegevens over uw hypotheek en andere financiële producten waarbij we hebben bemiddeld om deze tot stand te brengen.
 • Gegevens over uw schadeverzekeringen waarbij we hebben bemiddeld om deze tot stand te brengen.

Gevoelige persoonsgegevens:

 • Dit zijn gegevens die o.a. te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuiging, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Maar bijvoorbeeld ook uw burgerservicenummer (BSN).
 • Wij beschikken over uw burgerservicenummer (BSN) omdat dit op uw legitimatiebewijs vermeld staat. Omdat wij wettelijk verplicht zijn uw identiteit vast te stellen en te verifiëren bewaren wij een kopie van uw legitimatiebewijs in ons dossier. Hiermee kunnen wij aan de toezichthouder aantonen dat wij aan de identificatieverplichting hebben voldaan. Uw burgerservicenummer (BSN) wordt niet verder door ons verwerkt of gebruikt voor andere doeleinden.
 • Voor het verwerken van gevoelige (bijzondere) persoonsgegevens gelden extra strenge regels.
 • PVG gebruikt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuiging, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst.

Gebruik van onze website:

 • Uw IP-adres: het adres van uw computer of mobiel op internet dat nodig is om ervoor te zorgen dat computers met elkaar kunnen communiceren.
 • Gegevens over uw bezoek aan onze website. Wanneer u welke webpagina’s bezocht heeft of zoekopdrachten heeft gedaan.
 • Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor uitgebreide informatie over de cookies en waarvoor we deze gebruiken, verwijzen we naar onze Cookieverklaring.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

 • Als u klant wordt, zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen. Daarvoor maken we een kopie van uw identiteitsbewijs. Zo kunnen we aan de toezichthouder aantonen dat we u geïdentificeerd hebben.
 • Uw identiteitsgegevens zijn ook nodig om ons werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld als we op uw verzoek beleggingstransacties doorgeven.
 • We willen u natuurlijk persoonlijk aanspreken als we u post sturen. En het goede (e-mail) adres gebruiken.
 • Als iemand anders namens u een overeenkomst tekent, willen we zeker weten dat u daar toestemming voor heeft gegeven. Dus leggen we vast wie u mag vertegenwoordigen, indien dit van toepassing is.
 • Wanneer uw persoonsgegevens wijzigen, worden deze aangepast in onze systemen.
 • We hebben uw rekeninggegevens nodig zodat wij uw betaling of opdracht kunnen laten uitvoeren.
 • Uw effectendepotnummer hebben we nodig om effectentransacties uit te kunnen voeren.
 • Er worden gespreksnotities gemaakt zodat we weten wat er in een gesprek besproken is en welke afspraken er gemaakt zijn.
 • Gegevens over uw financiële situatie en financiële producten zijn nodig voor een goed beeld van uw financiële situatie, zowel privé als zakelijk. Zo kunnen we uw financiële gezondheid bepalen en aan onze zorgplicht voldoen.
 • Soms zijn we wettelijk verplicht om te controleren of een product of dienst passend voor u is. Dit geldt bijvoorbeeld bij beleggen. Wanneer u wilt beleggen, dient u eerst een inventarisatieformulier in te vullen. Met uw gegeven antwoorden wordt uw risicoprofiel vastgesteld.
 • PVG verwerkt uw BSN nummer omdat we wettelijk verplicht zijn om uw identiteit vast te stellen wanneer u klant wordt. We maken een kopie van uw identiteitsbewijs en daar staat uw BSN op. Op deze manier kunnen wij aan de toezichthouder aantonen dat wij u geïdentificeerd hebben.
 • PVG maakt in haar dienstverlening gebruik van software. Hierin worden uw persoonsgegevens verwerkt. Het gaat om CRM-systemen, aanvraagprogramma’s voor financiële producten (hypotheken en verzekeringen), portfoliomanagementsysteem voor rapportage van effecten, software om uw belastingaangifte of jaarrekening op te maken en te verzenden naar de belastingdienst, het verwerken van de salarisadministratie of het opstellen van een financieel plan. Deze partijen zijn ‘verwerkers’ in de zin van de AVG. PVG sluit met al deze partijen een 'verwerkersovereenkomst'.
 • Uw NAW-gegevens worden verwerkt in een centraal administratiepakket ten behoeve van de facturatie voor de door u afgenomen diensten binnen één of meerdere ondernemngen van PVG.
 • Wanneer uw gegevens in de cloud (externe server) worden opgeslagen, waarborgen wij dat deze servers binnen de EU staan en dat de beveiliging van deze servers gewaarborgd is.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld indien zij daartoe op grond van een wettelijke verplichting verplicht worden gesteld.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Omdat PVG een financiële instelling is, hebben wij te maken met wettelijke bewaartermijnen. Afhankelijk van de diensten die u afneemt worden uw gegevens bewaard conform deze wettelijke bewaartermijnen.

PVG bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Wanneer de bewaartermijn verstreken is of wanneer de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze vernietigd.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

PVG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Wanneer er onverhoopt toch sprake mocht zijn van een datalek, dan zorgen we ervoor dat dit opgelost en geregistreerd wordt. Ook wordt dit gemeld aan de toezichthouder en aan de betrokkenen, indien nodig.

PVG staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht op het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om u op de beste manier te kunnen bedienen en de best mogelijke diensten te kunnen verlenen, delen we bepaalde gegevens binnen en buiten PVG.

 • We wisselen, indien nodig, gegeven uit tussen de ondernemingen van PVG om redenen die te maken hebben met bedrijfsvoering of wet- en regelgeving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het cliëntonderzoek bij nieuwe klanten, naleving van bepaalde wet- en regelgeving, bepaalde dienstverlening of voor de opslag in een centraal CRM-systeem.
 • Interne uitwisseling van gegevens vindt altijd plaats conform ons “Beleid en organisatie van informatiebeveiliging”.
 • Wanneer wij als tussenpersoon fungeren voor het afsluiten van financiële producten of instrumenten, delen wij uw gegevens met de aanbieder van deze producten of instrumenten.
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving kunnen we gegevens doorgeven aan de desbetreffende instanties, bijvoorbeeld om terrorisme tegen te gaan of witwaspraktijken te voorkomen.
 • In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplichtom uw gegevens met externe partijen te delen, waaronder:
  • Overheidsinstanties, regelgevende instanties en toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten of de Belastingdienst.
  • Justitiële/wethandhavende instanties zoals de politie, openbaar aanklagers en rechtbanken.
  • Notarissen, bijvoorbeeld bij bemiddeling bij een hypotheek.
  • Onze accountant voor de controle van onze administratie.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking te beperken. Wij zullen binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail reageren op uw verzoek tot inzage of correctie. Om te waarborgen dat de gegevens die u wenst in te zien, te corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn, is het belangrijk dat u zich kunt legitimeren. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Overige rechten die u heeft zijn: het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen over de gegevensverwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u een van deze rechten wenst uit te oefenen kunt u zich wenden tot de directie van PVG. Dit kunt u doen door schriftelijk of per e-mail een verzoek in te dienen. Zie hiervoor onze contactgegevens.

Uw verplichting om gegevens te verstrekken

Om aan onze plichten als financiële dienstverlener, beleggingsonderneming of administratiekantoor te kunnen voldoen, hebben we bepaalde informatie over u nodig.

Ook is er informatie die wij volgens de wet moeten verzamelen. Zonder deze informatie kunnen wij geen diensten aan u verlenen.

Ontvangen van informatie over diensten en evenementen

Wij houden u graag op de hoogte van onze diensten en evenementen. Wanneer u liever geen informatie hierover ontvangt, kunt u zich eenvoudig uitschrijven door middel van een link onder aan onze nieuwsbrief.

Image

Verdwaald in het financiƫle doolhof?
Ik sta voor u klaar

Neem contact met mij op